Organisering av informasjonsstyring

with No Comments

Når vi leser amerikanske artikler om informasjonsstyring (information governance, master data management o.l.) slår det oss at de historisk har lagt mye vekt på organisasjon. Altså hvilke posisjoner og mandat som må være på plass. Samme fokuset på organisasjon finner du ikke i Skandinavia. Det har nok en forskjell i kultur på hvordan vi ser på organisatoriske strukturer. Men i det siste har vi fra USA også sett en dreining mot to forhold:

  • å utnytte personer som har et naturlig engasjement, og
  • å utvikle en servicerolle, ikke kun en forvalter-rolle.

Dette harmonerer mer med vårt bilde av hva som er kritiske suksessfaktorer.

Vi tror ikke det er kun én organisasjonsmodell som passer alle virksomheter til enhver tid. Vårt råd er å ta utgangspunkt i den organisasjonskultur som eksisterer i den enkelte virksomhet. Og selvsagt betyr det noe om organisasjonen er liten eller stor. Dessuten vil organisasjonen utvikle seg over tid. Det starter gjerne med enkeltpersoner og et program, og som gjennom fornuftig og systematisk arbeid kan levere verdiskapende tjenester til interne prosjekter. Verdiskapning er her et nøkkelord. Organisering er et praktisk virkemiddel for å allokere ressurser og gi rammebetingelser for verdiskapende arbeid.

Under gir vi en liste over tema som må diskuteres og vurderes i den enkelte virksomhet når informasjonstyring skal organiseres. Og det er vår klare oppfatning at oppgaven må løses gjennom service og verdiskapning.

  • Start et program for informasjonsstyring. Bruk personer som har et naturlig engasjement for oppgaven.
  • Få mandat av ledelsen, men ikke større enn det som er realistisk å levere på.
  • Se til at der er god administrasjon av alle arkitekturmodeller (informasjonsmodeller, virksomhetens prosessmodeller). Gi modellservice til alle prosjekter (forbedringsprosjekter, systemutvikling). Prioriter å gi assistanse ved definering av prosjektomfang (scope).
  • Definer arbeidsgrupper (task force) for deler av programmet.
  • Definer prinsipper for god informasjonsstyring og spre budskapet. Det er ingen god idé at kun en en liten innadvendt enhet forstår hensikt med informasjonsstyring. Det er bedre at mange i hele virksomheten forstår det og gir støtte.
  • Et program må ha en sponsor, en styringsgruppe, programleder, metodeansvarlig og task force grupper som varierer over tid. I mindre organisasjoner kan samme person inneha flere roller.

Leave a Reply